Přihlášení k odběru novinek


Pokud chcete dostávat informace o produktových novinkách a zajímavých informaci ze světa perliček, perlí a skla, sdělte nám svoje údaje. Děkujeme za Váš zájem.


Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky dodávek zboží společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s.

(dále jen „všeobecné podmínky“)

Obsah

 1.  Platnost všeobecných podmínek
 2.  Definice základních pojmů
 3.  Uzavření kupní smlouvy
 4.  Všeobecné dodací podmínky
 5.  Doklady ke zboží
 6.  Místo dodání zboží
 7.  Termín plnění
 8.  Řádné dodání zboží
 9.  Nebezpečí škody na zboží, přechod vlastnického práva
 10.  Změny kupní smlouvy
 11.  Záruka
 12.  Kupní cena
 13.  Ochrana důvěrných informací, vyloučení předsmluvní odpovědnosti, GDPR
 14.  Ukončení smlouvy
 15.  Odpovědnost za škodu
 16.  Právní řád/rozhodování sporů
 17.  Součást všeobecných podmínek

1. Platnost všeobecných podmínek

1.1 Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky nákupu zboží ze strany společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. (dále jen „PRECIOSA ORNELA“), se sídlem č. p. 317, 468 25 Zásada, IČO 28712226, DIČ CZ28712226, jako kupujícího.

1.2 Tyto všeobecné podmínky jsou považovány za součást příslušné kupní smlouvy.

1.3 Uzavřením kupní smlouvy prodávající závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto všeobecných podmínkách a z těchto všeobecných podmínek vyplývajících.

1.4 V případě, že se kupní smlouva svým obsahem odchyluje od obsahu těchto všeobecných podmínek, mají ujednání kupní smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto všeobecných podmínek.

1.5 Obchodní podmínky prodávajícího, které jsou v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami nebo kupní smlouvou nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s nimi zodpovědný zaměstnanec úseku Nákup PRECIOSA ORNELA písemně vyjádří souhlas.

1.6 Vzájemné vztahy neupravené kupní smlouvou, rámcovou smlouvou nebo těmito všeobecnými podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.

2. Definice základních pojmů

2.1. Potvrzenou objednávkou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím dle části 3. těchto všeobecných podmínek.

2.2. Kupujícím se v těchto všeobecných podmínkách rozumí PRECIOSA ORNELA, a.s.

2.3. Prodávajícím se v těchto všeobecných podmínkách rozumí prodávající ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku bez ohledu na to, zda je v potvrzené objednávce označen jako prodávající, dodavatel, kooperant, outsourcingový partner apod.

2.4. Prodávající a kupující jsou společně označováni též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana či jen strany/strana.

2.5. Zbožím se v těchto všeobecných podmínkách rozumí věci a jejich součásti (dále i zboží), které se potvrzenou objednávkou prodávající zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k těmto věcem a kupující se zavazuje tyto věci převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.

2.5 Řádným dodáním se v těchto všeobecných podmínkách rozumí řádné splnění závazku prodávajícího dodat zboží kupujícímu, které nastane splněním všech podmínek, jak jsou stanoveny v ust. 8.1 těchto všeobecných podmínek.

2.6 Termínem plnění se v těchto všeobecných podmínkách rozumí stanovená doba, ve které má prodávající řádně doručit zboží do místa dodání a poskytnout zboží kupujícímu k dispozici.

2.7 Obsahuje-li potvrzená objednávka odkaz na INCOTERMS 2010, rozumí se tím odkaz na Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2010, publikaci Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu objednávku, která je zároveň „návrhem kupní smlouvy“ (dále jen „objednávka“) a kde předmětem koupě bude zboží, které je v nabídce prodávajícího. Kupující bude zasílat své objednávky prodávajícímu emailem, faxem, poštou, nebo je předá osobně.

3.2. Kupující je oprávněn objednávku odvolat kdykoliv před tím, než dojde k jejímu potvrzení prodávajícím. Lhůta pro potvrzení objednávky se sjednává na 3 5 pracovní dny od jejího doručení prodávajícímu. I pozdní potvrzení objednávky má účinky včasného potvrzení, pokud kupující nesdělí prodávajícímu do 3 pracovních dnů od doručení potvrzení objednávky, že toto potvrzení považuje za opožděné.

3.1 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícímu doručeno takové potvrzení objednávky prodávajícím, z něhož bude jednoznačně vyplývat souhlas prodávajícího s celým obsahem objednávky. Potvrzení objednávky bude prodávající zasílat kupujícímu emailem, faxem, poštou, nebo je předá osobně.

3.2 Uvede-li prodávající ve svém potvrzení objednávky jakékoliv změny, není takovéto potvrzení přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím, a to ani v případě, že prodávající podstatně nemění podmínky objednávky. Kupní smlouva je tedy uzavřena až okamžikem, kdy se strany zcela shodnou na jejím obsahu.

4. Všeobecné dodací podmínky

4.1 Jakost a provedení dodaného předmětu koupě musí v každém jednotlivém případě odpovídat jakosti a provedení deklarovanému prodávajícím, případně uvedenému v kupní smlouvě. Pokud by zboží nemělo tuto sjednanou jakost a provedení, jednalo by se o podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím.

4.2 Prodávající prohlašuje, že při výrobě zboží nebyly porušeny žádné právní předpisy, např. upravující výrobu, užívání a jiné nakládání s nebezpečnými a toxickými látkami, a že zboží splňuje veškeré případné požadavky uvedenými právními předpisy stanovené. V případě, že se shora uvedené prohlášení kupujícího ukáže jako nepravdivé, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu způsobenou porušením právních přepisů.

4.3 Je-li pro montáž, běžnou i mimořádnou údržbu a opravy zboží nutné zvláštní nářadí nebo vybavení, je prodávající povinen upozornit písemně kupujícího na tuto skutečnost před uzavřením kupní smlouvy, včetně údaje o dostupnosti a běžných nákladech na obstarání takového nářadí nebo vybavení.

4.4 Prodávající je povinen zabezpečit zboží takovým obalem, aby bylo - s přihlédnutím k jeho charakteru a způsobu další obvyklé manipulace - chráněno před možným poškozením.

4.5 Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu pouze takové zboží, kde vlastnická práva k němu nejsou omezena právy třetích osob (včetně práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví). Pokud by zboží trpělo takovými právními vadami, jednalo by se o podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím.

4.6 Pro případ, že by dodávané zboží trpělo vadami, nebo pro případ, že by prodávající dodal kupujícímu jiné zboží, než zboží, které bylo předmětem koupě podle potvrzené objednávky, je kupující oprávněn převzetí takového zboží odmítnout a požadovat řádné dodání předmětu koupě odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu až po řádném dodání předmětu koupě.

4.7 Pro případ, že by se kupující ocitl v prodlení s převzetím předmětu koupě, zavazuje se prodávající učinit veškerá okolnostem přiměřená opatření k jeho uchování.

5. Doklady ke zboží

5.1 Spolu se zbožím je prodávající povinen kupujícímu dodat doklady, které jsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě. Pokud takové doklady nejsou v kupní smlouvě výslovně uvedeny, je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady nutné k převzetí, volnému nakládání, k proclení a užívání zboží, zejména doklady upravující technické podmínky instalace, provozu a údržby zboží. Při dodávce zboží, na které se vztahuje platnost zákona č. 22/1997 Sb., o shodě s technickými požadavky, je prodávající povinen dodat kupujícímu pouze zboží splňující podmínky tohoto zákona a při každé dodávce uvede na faktuře prohlášení o shodě s technickými požadavky dle zmíněného zákona. K dodávce specifikovaných dílů je vyžadován „Protokol o provedení kontroly kvality.“

5.2 Na žádost kupujícího předá prodávající kupujícímu certifikáty, atesty ke zboží uvedené v kupní smlouvě a/nebo vyžadované pro předmětné zboží právními předpisy.

5.3 Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu na jeho žádost veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v České republice anebo v zemi původu, které kupující může požadovat pro vývoz anebo dovoz zboží a v případě potřeby pro průvoz zboží po území třetího státu.

5.4 Doklady, které je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat kupujícímu, musí být na všech místech čitelné, přehledné a bez chyb. Doklady musí být dodány v písemné tištěné formě v českém jazyce, která nemůže být nahrazena záznamem na nosiči informačních dat. V případě, že o to kupující požádá prodávajícího, je prodávající povinen dodat kupujícímu doklady také ve formě záznamu na nosiči informačních dat, a to ve volně přístupném datovém formátu. Na vyžádání kupujícího je prodávající povinen dodat doklady vztahující se ke zboží v anglickém jazyce. Náklady spojené vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění, náhradního dodání a dodání ve formě záznamu na nosiči informačních dat nese prodávající. Dodáním dokladů kupujícímu se tyto stávají vlastnictvím kupujícího, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

5.5 Veškeré náklady jako jsou celní, skladovací a jiné poplatky, vzniklé kupujícímu v důsledku pozdního předání řádných dokladů prodávajícím, budou účtovány prodávajícímu a prodávající se je tímto výslovně zavazuje uhradit.

6. Místo dodání zboží

6.1 Nestanoví-li potvrzená objednávka jinak a neurčí-li kupující jiné místo dodání, je prodávající povinen na své náklady a nebezpečí dodat kupujícímu zboží do místa podniku kupujícího na adrese:

PRECIOSA ORNELA, a.s.
Krkonošská 732, 468 61 Desná
Kontakt: Jaroslav Lejsek
tel:+420 739 520 480, 07:00-14:30
GPS 50.761173 15.318068
ČESKÁ REPUBLIKA

6.2 Dodání zboží se řídí dodací podmínkou DAP Krkonošská 732, Desná, INCOTERMS 2010.
V případě, že je mezi smluvními stranami sjednána jiná dodací doložka, není-li potvrzenou objednávkou stanoveno jinak, zůstávají nedotčena a platí znění ustanovení upravených v části 8. a 9. těchto všeobecných podmínek.

6.3 Náklady na dopravu předmětu koupě do místa určení jsou zahrnuty v kupní ceně, pokud z potvrzené objednávky nevyplývá jinak.

7. Termín plnění

7.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve sjednaném termínu, a to i bez zvláštní výzvy kupujícího. Termín dodání bude zpravidla uveden v potvrzené objednávce.

7.2. Nebude-li v potvrzené objednávce termín dodání uveden, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu zboží do 15 dnů od potvrzení objednávky.

7.3. Prodávající je povinen kupujícího písemně vyrozumět alespoň 1 den předem o tom, kdy bude zboží dle potvrzené objednávky kupujícímu doručeno do místa dodání a dáno k dispozici. Doručení je možné v pracovních dnech v době od 6:00 do 14:30 , pokud nebude mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno jinak.

8. Řádné dodání zboží

8.1 Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží řádně a včas. Zboží se považuje za dodané včas, je-li dodáno ve sjednaném termínu plnění. Zboží se považuje za řádně dodané okamžikem splnění všech následujících podmínek:

a) zboží je prodávajícímu řádně doručeno do místa dodání,
b) společně se zbožím jsou dodány úplné a bezvadné doklady vztahující se ke zboží,
c) zboží je kupujícím formálně převzato, osobou k tomu kupujícím pověřenou

8.2 Pokud prodávající nesplní svoji povinnost včas a řádně dodat zboží kupujícímu, vzniká kupujícímu vůči prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % kupní ceny zboží, s jehož řádným dodáním se prodávající dostane do prodlení, za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty prodávajícímu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

8.3 Zjistí-li kupující, že má doručené zboží zjevné vady a neprohlásí-li dle ust. 8.4 těchto všeobecných podmínek, že zboží přebírá, sepíše protokol o vadách. Protokol o vadách musí obsahovat údaj o dodávce zboží, popis zjištěné vady, údaje o osobě, která vadu zjistila, datum zjištění vady a podpis osoby oprávněné jednat v této věci jménem nebo v zastoupení kupujícího.

8.4 Má-li zboží při doručení do místa dodání zjevné vady, je kupující oprávněn:

a) požadovat od prodávajícího provedení kontroly zboží v místě a lhůtě určených kupujícím; po dobu od zjištění vady do skončení kontroly prováděné prodávajícím nebude uplatněno v tomto případě ustanovení odst. 8.2.
b) odmítnout převzetí vadného zboží a vrátit ho na náklady prodávajícího, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s převzetím zboží; nebo
c) převzít vadné zboží s tím, že kupujícímu vzniká nárok na odpovídající slevu z kupní ceny; nebo
d) převzít vadné zboží s tím, že kupujícímu vzniká nárok na odstranění těchto vad.

Pro postup při uplatnění nároků z vad zboží uvedených pod písm. c) a d) se obdobě užijí ustanovení těchto všeobecných podmínek upravujících nároky z odpovědnosti za vady.

9. Nebezpečí škody na zboží, přechod vlastnického práva

9.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

9.2 Nebezpečí škody na veškerých věcech a materiálech předaných kupujícím prodávajícímu ke zpracování, jako jsou např. materiály dodané k opracování, vzorky, sklářské či kovo výrobky, technické výkresy, formy, nástroje, nářadí, elektronické datové nosiče apod., které jsou ve vlastnictví kupujícího a byly poskytnuty ke splnění kupní smlouvy prodávajícím a/nebo byly kupujícím zvlášť objednány, nese prodávající od okamžiku jejich převzetí a po dobu, kdy jsou v jeho držení. Prodávající se dále zavazuje, že pokud to přímo nesouvisí s dodávkou zboží kupujícímu dle kupní smlouvy, nepoužije těchto věcí nebo materiálu a zajistí, aby tyto věci nebyly použity žádnou třetí osobu, s výjimkou předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající se zavazuje opatřit tyto věci nebo materiál označením, že jsou vlastnictvím kupujícího a skladovat tyto věci a materiál odděleně od ostatních věcí a materiálu. Prodávající je povinen nahradit v plném rozsahu kupujícímu škodu vzniklou nedodržením této povinnosti.

10. Změny kupní smlouvy

10.1. Kupující je oprávněn převést práva a/nebo povinnosti z kupní smlouvy na třetí osobu. Kupující je povinen převod práv a povinností z kupní smlouvy na třetí osobu prodávajícímu písemně oznámit. Pro případ převodu práva a/nebo povinností z kupní smlouvy uděluje prodávající s převodem svůj souhlas a zavazuje se, že v takovém případě bude své povinnosti z kupní smlouvy plnit právnímu nástupci kupujícího uvedenému v oznámení dle první věty tohoto ustanovení. Účinnost převodu práv a povinností nastává doručením oznámení dle tohoto ustanovení prodávajícímu.

11. Záruka

11.1 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu veškeré instrukce/informace/návody podstatné pro správné zacházení s předmětem koupě a pro jeho správné skladování.

11.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží má při převzetí veškeré smluvené i obvyklé vlastnosti a že je způsobilé k použití pro účel, k němuž má sloužit a že si zachová veškeré smluvené i obvyklé vlastnosti a že bude způsobilé k použití pro účel, k němuž má sloužit nejméně po dobu trvání záruční doby, která činí 24 měsíců a počíná běžet převzetím předmětu koupě kupujícím. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je kupující povinen tyto vady oznámit prodávajícímu (reklamovat). V oznámení vad (reklamaci) kupující vady popíše, uvede, jak se projevují, a uvede požadavek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena (bezplatné odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy) přičemž kupující je oprávněn jednostranně určit způsob vyřízení reklamace. Bude-li předmětem reklamace dodání nové věci, obnovuje se záruční doba v plném rozsahu.

11.3 Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci způsobem, který určí kupující v nejkratší možné době, nejpozději však do 15 dnů od doručení oznámení vady prodávajícímu nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.4 Požaduje-li kupující odstranění vady a ocitne-li se prodávající v prodlení s jejím odstraňováním, je kupující oprávněn (nikoliv však povinen) zajistit si odstranění těchto vad na své náklady sám nebo s využitím třetích osob. Veškeré náklady, které kupujícímu v souvislosti s odstraňováním těchto vad vzniknou, se pak prodávající zavazuje kupujícímu uhradit a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bude k jejich úhradě kupujícím vyzván.

12. Kupní cena

12.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu stanovenou v potvrzené objednávce, nebyla-li kupní cena sjednána jinak např. ceníkem potvrzeným oběma smluvními stranami. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené se zbožím, včetně nákladů na balení zboží, na přepravu zboží, pojištění zboží, nákladů spojených s obstaráním dokladů ke zboží, etiketování, cla, daně, skladné atd.

12.2 Kupujícímu vzniká povinnost zaplatit kupní cenu prodávajícímu, jakmile nabude vlastnické právo ke zboží.

12.3 Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání předmětu koupě kupujícímu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění doplněné o číslo objednávky, na jejímž základě bylo plněno, kopii dodacího listu, bankovní spojení a datum splatnosti. Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, splatnost faktury činí 45 dnů od vystavení. V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti nebo v ní některé náležitosti chybí, je kupující oprávněn fakturu vrátit zpět prodávajícímu do data její splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti. Faktura musí být doručena kupujícímu alespoň 15 dní před splatností kupní ceny, jinak se splatnost kupní ceny posouvá o příslušný počet dní prodlení s doručením faktury.

12.4 V případě, že předmětem kupní smlouvy bude více dílčích dodávek zboží a kupující u kteréhokoli zboží z těchto dodávek zjistí vadu, není kupující v prodlení s povinností zaplatit kupní ceny za zboží ze všech těchto dílčích dodávek zboží. Běh lhůty splatnosti kupních cen zboží u všech dílčích dodávek se ode dne zjištění vady zboží přeruší. Takto přerušený běh lhůty splatnosti kupních cen zboží u všech dílčích dodávek pokračuje dne, kdy v souladu s volbou kupujícího dle ustanovení těchto všeobecných podmínek upravujících nároky z odpovědnosti za vady:

a) prodávající odstraní předmětné vady zboží a umožní jeho řádné užívání; nebo
b) kupující doručí prodávajícímu oznámení, že uplatňuje přiměřenou slevu za vadné zboží; nebo
d) doručením odstoupení od části závazku, jehož předmětem bylo uvedené vadné plnění prodávajícímu.

12.5 Kupující je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám prodávajícího z kupní smlouvy či těchto všeobecných podmínek či v souvislosti s nimi jakékoli své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné pohledávky. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám kupujícího z kupní smlouvy či těchto všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi. Pokud bude prodávající dlužit kupujícímu více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh nejdříve splatný a to bez ohledu na to, které dluhy byly upomenuty a které nikoliv.
12.6 Prodávající je oprávněn postoupit pohledávky za kupujícím z kupní smlouvy pouze s písemným souhlasem kupujícího.

12.7 Náklady na dopravu předmětu koupě do místa určení, jsou zahrnuty v kupní ceně
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupní cena rovněž zahrnuje náklady na nutný obal předmětu koupě a veškeré další náklady či poplatky, které prodávající musel na základě této smlouvy, kupní smlouvy či obecně závazných právních předpisů při plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy případně vynaložit, nesjednají-li smluvní strany v konkrétním případě jinak.

12.8 Smluvní strany se dohodly, že:

a) kupující je ve všech případech, kdy kupující ručí podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH z tohoto plnění, oprávněn uhradit za prodávajícího, jakožto poskytovatele tohoto zdanitelného plnění, DPH z tohoto zdanitelného plnění přímo správci daně prodávajícího postupem dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH;
b) uhradí-li kupující DPH správci daně prodávajícího v souladu s písmenem a) shora, zaniká okamžikem úhrady DPH tomuto správci daně závazek kupujícího uhradit DPH prodávajícímu.
c) kupující bude bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o tom, že uhradil DPH správci daně.

13. Ochrana důvěrných informací, vyloučení předsmluvní odpovědnosti, GDPR

13.1 Za účelem zajištění ochrany důvěrných informací a know - how kupujícího, k nimž prodávající získá přístup, se prodávající zavazuje zabránit neoprávněnému užívání, šíření nebo zveřejnění důvěrných informací kupujícího, neprozradit tyto důvěrné informace žádné třetí osobě a nevyužít těchto důvěrných informací jakýmkoli způsobem pro sebe nebo pro jiného.

13.2 Důvěrnými informacemi kupujícího se rozumí veškeré informace, jež jsou zpřístupněny kupujícím prodávajícímu v písemné, ústní, elektronické, vizuální nebo jiné podobě a které nejsou veřejně dostupné. Na důvěrnost informací nemá vliv jejich charakter. Za důvěrné informace jsou považovány bez rozdílu povahy všechny informace, tj. zejména ekonomické, obchodní, výrobní či technické povahy. Prodávající bere na vědomí, že důvěrnými informacemi, které zároveň představují i obchodní tajemství kupujícího (§ 504 občanského zákoníku a ustanovení související) jsou zejména veškeré informace o technologických a výrobních prostředcích kupujícího, technologických a výrobních postupech prodávajícího a technologických a výrobních zařízeních používaných anebo vyráběných kupujícím, a informace o připravovaných výrobcích.

13.3 Bude-li prodávajícímu umožněn vstup do objektů kupujícího, zavazuje se prodávající neprovádět v objektech kupujícího pořizování obrazových či zvukových záznamů bez předchozího povolení kupujícím.

13.4 Porušení závazku mlčenlivosti podle čl. 13.1. nebo závazku pořizování obrazových či zvukových záznamů, zakládá právo kupujícího požadovat od prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc Korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

13.5 Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že žádné ustanovení těchto podmínek nezavazuje kupujícího objednávat zboží od prodávajícího v jakémkoliv množství. Za účelem vyloučení předsmluvní odpovědnosti kupujícího, která by eventuálně mohla na straně kupujícího vniknout v případě, že kupující před uzavřením kupní smlouvy, o níž strany jednají, tato jednání ukončí, se strany dohodly následovně:

- strany se dohodly, že kupující je oprávněn kdykoliv ukončit jednání o uzavření jakékoliv kupní smlouvy a to i bez spravedlivého důvodu a i v době, kdy by se případně uzavření kupní smlouvy jevilo jako vysoce pravděpodobné, aniž by kupující byl povinen prodávajícímu cokoliv z tohoto důvodu hradit. Strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1729 občanského zákoníku, jakož i jiných zákonných ustanovení, která by mohla založit odpovědnost kupujícího za škodu způsobenou ukončením jednání o uzavření kupní smlouvy;
- pokud by přesto vzniklo prodávajícímu právo na náhradu škody způsobené tím, že kupující ukončil jednání o uzavření kupní smlouvy, vzdává se výslovně prodávající jakýchkoliv a veškerých takovýchto práv na náhradu škody;
- prodávající i kupující budou při svých činnostech dodržovat tuzemské zákony/nařízení týkající se ochrany osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

14 Ukončení smlouvy

14.1 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením kupní smlouvy se rozumí zejména:

- poskytnutí plnění s právní vadou,
- prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě, nebo odstraněním vad dodaného předmětu koupě, které by přesáhlo 10 dnů,
- prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší 30 dnů.

i. Smluvní straně vzniká v případě takového porušení kupní smlouvy druhou stranou právo od kupní smlouvy odstoupit.

14.2 Vznikne-li kupujícímu vlivem vadného plnění prodávajícího škoda, je prodávající povinen takto vzniklou škodu uhradit.

15. Odpovědnost za škodu

15.1 Prodávající odpovídá za veškerou škodu způsobenou kupujícímu, zákazníkům kupujícího či jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností z kupní smlouvy. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, zejména veškerých částek, které kupující v souvislosti s porušením povinností prodávajícího z kupní smlouvy vynaloží, nákladů řízení kupujícího vedených v souvislosti porušením povinností z kupní smlouvy jakož i všech nákladů vzniklých v souvislosti s vadami zboží, včetně nákladů na demontáž zboží, nákladů na novou montáž zboží, nákladů na odstavení finálního výrobku, v němž bylo vadné zboží zabudováno. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu škodu v plném rozsahu, a to do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy kupujícího.

16. Právní řád/rozhodování sporů

Práva s povinnosti smluvních stran včetně uzavření kupní smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy budou strany přednostně řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se takto spor vyřešit, bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu.

17. Součást všeobecných podmínek

Prodávající bere na vědomí, že PRECIOSA ORNELA, a.s. je certifikována dle systémů managementu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a požaduje po svých partnerech dodržování zavedených pravidel, která jsou blíže popsána V PŘÍRUČCE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ E4 a E5 a v dalších níže uvedených souvisejících dokumentech, které jsou přílohou všeobecných podmínek.

Seznam dokumentů (ke stažení v PDF):

Tyto všeobecné nákupní podmínky platí od 1. února 2019

Všeobecné podmínky pro stažení ve formátu PDF

Exkurze pro veřejnost

Přijďte si prohlédnout, jak se vyrábějí nejlepší skleněné perličky na světě!

Preciosa Ornela, a. s. v rámci projektu Křišťálové údolí nabízí možnost prohlídky svých vybraných výrobních provozů pro všechny zájemce, kteří chtějí objevit tajemství výroby nejkrásnějších skleněných perliček na světě!

Číst dál...

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

PRECIOSA ORNELA, a.s., sídlem č.p. 317 Zásada, 468 25 Zásada, IČO: 28712226 („Správce“) v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro splnění právní povinnosti nebo z důvodu oprávněného zájmu Správce či třetí strany, kterým je zejména zájem na naplnění níže uvedených Účelů, nebo na základě Vašeho souhlasu, pokud byl Vámi udělen („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, telefon, případně další OÚ, jestliže je Správci sami poskytnete nebo jestliže je Správce získá jiným zákonným způsobem. OÚ jsou kategorie adresní a identifikační.

V souvislosti s prodejem služby nebo zboží a dále v případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat OÚ za účelem zasílání obchodních sdělení, novinek, reklamních kampaní informujících o službách a zboží Správce a jeho dodavatelů.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel: zpracování nabídky, uzavření smlouvy, plnění smlouvy a k účelům s plněním smlouvy souvisejícím, marketingových aktivit Správce, vyřízení reklamace, identifikace a evidence obchodních partnerů, evidence smluv, fakturace, komunikace s obchodními partnery („Účel“), a to na základě některého Právního důvodu zpracování. Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce Vašich OÚ patří následující kategorie příjemců: ostatní společnosti ze Skupiny PRECIOSA, se kterými OÚ sdílíme z důvodu našeho oprávněného zájmu na synergii vzájemných aktivit, účetní, daňoví, právní a další poradci Správce, auditoři, dodavatelé služeb pro Správce, jako například poskytovatelé IT služeb, dopravci nebo držitelé poštovní licence a dále zpracovatelé OÚ, kteří zpracovávají osobní údaje pro Správce, dle jeho pokynů a se kterými má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování OÚ („Zpracovatel“). Správce Vás informuje, že bude zpracovávat OÚ po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi. Po jeho ukončení budou osobní údaje přístupné omezenému počtu osob, a to do doby promlčení práv ze smlouvy a dále pak po dobu nutné archivace vyžadované na základě zákona. Nemáte-li se Správcem uzavřený smluvní vztah, pak budou Vaše OÚ zpracovávány po dobu, po kterou to bude nezbytné pro naplnění Účelu a pokud Vaše OÚ zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, tak do doby jeho odvolání.

Správce Vás informuje, že máte právo (i) požadovat od Správce přístup k OÚ, (ii) opravu OÚ, (iii) výmaz OÚ, (iv) omezení zpracování OÚ, (v) vznést námitku proti zpracování OÚ a (vi) na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci). Správce Vás dále informuje, že (i) lze odvolat souhlas, poskytnete-li OÚ se souhlasem, (ii) podat stížnost proti zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz, (iii) že poskytnutí OÚ není povinností a (iv) že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány, případně kopie zpracovávaných OÚ. Žádosti, námitky, uplatnění Vašich práv lze zasílat do sídla Správce nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Správce podrobněji sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, jestliže (i) OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracovávání OÚ zpracovávaných na základě právního důvodu oprávněný zájem Správce, (iv) OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) OÚ byly shromážděny v souvislosti s obchodními sděleními.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti (i) zpracování OÚ, které se Vás týkají a byly získány na základě oprávněného zájmu Správce nebo třetí osoby, a to včetně profilování založeného na těchto důvodech nebo (ii) zpracování OÚ pro přímý marketing. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Pravidla používání tzv. cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu.

Jak využíváme cookies

Ukládání Vašich předvoleb a nastavení

Soubory cookies využíváme k uložení vašich předvoleb a nastavení, která v průběhu návštěvy provedete.

Přihlášení k zákaznickému účtu

Soubory cookies s omezenou platností používáme, abychom Vám umožnili přihlášení na našich webových stránkách.

Analýza

Využíváme soubory cookies za účelem shromažďování informací o výkonu a provozu webových stránek a dalších online prezentací. Soubory cookie určené k analýze a statistice o provozu umožňují identifikovat unikátní uživatele webu. Nejsou však nijak svázány s vaší osobou nebo IP adresou. To zahrnuje i soubory cookie od poskytovatelů analytických nástrojů.

Zobrazování a cílení reklam

Soubory cookies využíváme za účelem cílení reklamy na produkty, o něž jste v minulosti projevili zájem. Zájmem se v tomto případě rozumí například prohlédnutí detailu konkrétního produktu na webových stránkách.

Zásady ochrany soukromí

PRECIOSA ORNELA, a.s. se plně řídí "Zásadami ochrany soukromí" (dále i Zásady).

Pro účely internetového marketingu firmy PRECIOSA ORNELA, a.s. jsou tyto Zásady v tomto textu dále konkretizovány. Hlavní web společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. je umístěn na adrese preciosa-ornela.com. V kódu tohoto webu i ostatních webů společnosti mohou být umístěny vložené kódy jiných společností, zejména Google Inc. (dále jen "Google"), a Facebook (Facebook Ireland Limited), dále jen Facebook.

PRECIOSA ORNELA, a.s. vždy respektuje Vaše soukromí. PRECIOSA ORNELA, a.s. věnuje ochraně Vašich osobních údajů náležitou pozornost.

Tyto Zásady Vám odpoví na dotazy, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je používáme. PRECIOSA ORNELA, a.s. si vyhrazuje právo tyto Zásady kdykoliv upravit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Pokud Zásady upravíme nebo aktualizujeme, zveřejníme je zde a jakékoliv úpravy se budou vztahovat na všechny údaje shromážděné společností PRECIOSA ORNELA, a.s., včetně údajů již shromážděných.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k Zásadám ochrany soukromí, kontaktujte společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. prostřednictvím kontaktů na internetových stránkách www.preciosa-ornela.com.

Jaké osobní údaje shromažďujete a jak je využíváte?

Shromažďujeme údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek. Jsou to informace o poskytovateli služby, typu prohlížeče, operačním systému, našich navštívených stránkách a datech a časech přístupu, abychom optimalizovali Vaše zkušenosti a zkvalitnili Váš čas strávený na webu společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. Také sledujeme, z jakého místa na webu jste přišli.

Můžeme si ponechat/spravovat Vaše jméno, a eventuálně další osobní údaje, pokud nám tyto údaje poskytnete. Můžeme Vás požádat o dobrovolné poskytnutí informací o Vašich osobních nebo profesních zájmech, demografii, zkušenostech s našimi produkty a Vaše preference způsobu kontaktování. Tyto informace mohou být kombinovány s údaji o Vás, které jsme shromáždili. Využíváme tyto informace k přípravě nabídek přizpůsobených Vašim zájmům. Například, můžete obdržet speciální nabídku do vašich oblíbených destinací nebo můžete být požádáni účastnit se průzkumu.

S kým sdílíte moje osobní údaje?

Neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám.

Jak PRECIOSA ORNELA, a.s. používá cookies a obdobné technologie?

PRECIOSA ORNELA, a.s. používá cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie umožňují společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a jejich efektivní administraci. Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve Vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve Vašem prohlížeči najdete o této technologii obecné informace, stejně tak i návod, jak cookies zakázat.

Jak zachovává PRECIOSA ORNELA, a.s. platné zákony omezující marketing dětem, tj. Zákon o ochraně dětí on-line?

Pokud ve Spojených státech dítě mladší 13 let poskytlo společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. osobní údaje bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka, rodič nebo opatrovník nám mohou zaslat e-mail a my informace odstraníme a vyřadíme dítě ze všech reklamních kontaktů. Podobná opatření přijímá PRECIOSA ORNELA, a.s. v dalších zemích, aby dodržela stejné místní nebo národní zákony.

Jak mám sdělit společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s., že nechci být kontaktován za účelem propagace?

Kontaktujeme Vás s propagačními nabídkami společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s., pouze pokud projevíte přání je dostávat. Třetí strana může jednat jménem společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. a provádět propagaci pro společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. nebo jí pomáhat v řízení marketingové databáze. Pokud jste vyjádřili přání dostávat propagační nabídky od společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s., můžete zvolit formu e-mailu, telefonu nebo pošty kontaktováním společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. prostřednictvím kontaktu na www.preciosa-ornela.com. Provedení změn potrvá maximálně jeden měsíc.

Jak jsou moje informace chráněny?

PRECIOSA ORNELA, a.s. používá odpovídající fyzické, elektronické a řídící nástroje k ochraně údajů, které jste nám poskytli.

PRECIOSA ORNELA, a.s. se plně řídí "Zásadami ochrany soukromí" (dále i Zásady). Aktualizovanou verzi Zásad můžete nalézt zde: ochrana osobních dat.

Pro účely internetového marketingu firmy PRECIOSA ORNELA, a.s. jsou tyto Zásady v tomto textu dále konkretizovány. Hlavní web společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. je umístěn na adrese preciosa-ornela.com. V kódu tohoto webu i ostatních webů společnosti mohou být umístěny vložené kódy jiných společností, zejména Google Inc. (dále jen "Google"), a Facebook (Facebook Ireland Limited), dále jen Facebook.

PRECIOSA ORNELA, a.s. vždy respektuje Vaše soukromí. PRECIOSA ORNELA, a.s. věnuje ochraně Vašich osobních údajů náležitou pozornost.

Tyto Zásady Vám odpoví na dotazy, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je používáme. PRECIOSA ORNELA, a.s. si vyhrazuje právo tyto Zásady kdykoliv upravit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Pokud Zásady upravíme nebo aktualizujeme, zveřejníme je zde a jakékoliv úpravy se budou vztahovat na všechny údaje shromážděné společností PRECIOSA ORNELA, a.s., včetně údajů již shromážděných.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k Zásadám ochrany soukromí, kontaktujte společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. prostřednictvím kontaktů na internetových stránkách www.preciosa-ornela.com.

Jaké osobní údaje shromažďujete a jak je využíváte?

Shromažďujeme údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek. Jsou to informace o poskytovateli služby, typu prohlížeče, operačním systému, našich navštívených stránkách a datech a časech přístupu, abychom optimalizovali Vaše zkušenosti a zkvalitnili Váš čas strávený na webu společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. Také sledujeme, z jakého místa na webu jste přišli.

Můžeme si ponechat/spravovat Vaše jméno, a eventuálně další osobní údaje, pokud nám tyto údaje poskytnete. Můžeme Vás požádat o dobrovolné poskytnutí informací o Vašich osobních nebo profesních zájmech, demografii, zkušenostech s našimi produkty a Vaše preference způsobu kontaktování. Tyto informace mohou být kombinovány s údaji o Vás, které jsme shromáždili. Využíváme tyto informace k přípravě nabídek přizpůsobených Vašim zájmům. Například, můžete obdržet speciální nabídku do vašich oblíbených destinací nebo můžete být požádáni účastnit se průzkumu.

S kým sdílíte moje osobní údaje?

Neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám.

Jak PRECIOSA ORNELA, a.s. používá cookies a obdobné technologie?

PRECIOSA ORNELA, a.s. používá cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie umožňují společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a jejich efektivní administraci. Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve Vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve Vašem prohlížeči najdete o této technologii obecné informace, stejně tak i návod, jak cookies zakázat.

Jak zachovává PRECIOSA ORNELA, a.s. platné zákony omezující marketing dětem, tj. Zákon o ochraně dětí on-line?

Pokud ve Spojených státech dítě mladší 13 let poskytlo společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. osobní údaje bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka, rodič nebo opatrovník nám mohou zaslat e-mail a my informace odstraníme a vyřadíme dítě ze všech reklamních kontaktů. Podobná opatření přijímá PRECIOSA ORNELA, a.s. v dalších zemích, aby dodržela stejné místní nebo národní zákony.

Jak mám sdělit společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s., že nechci být kontaktován za účelem propagace?

Kontaktujeme Vás s propagačními nabídkami společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s., pouze pokud projevíte přání je dostávat. Třetí strana může jednat jménem společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. a provádět propagaci pro společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. nebo jí pomáhat v řízení marketingové databáze. Pokud jste vyjádřili přání dostávat propagační nabídky od společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s., můžete zvolit formu e-mailu, telefonu nebo pošty kontaktováním společnosti PRECIOSA ORNELA, a.s. prostřednictvím kontaktu na www.preciosa-ornela.com. Provedení změn potrvá maximálně jeden měsíc.

Jak jsou moje informace chráněny?

PRECIOSA ORNELA, a.s. používá odpovídající fyzické, elektronické a řídící nástroje k ochraně údajů, které jste nám poskytli.

Kontaktní osoby

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na naše komunikační specialisty

Produktový marketing

Andrea Janečková

janeckova andrea circle
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: + 420 488 117 796

Asistentka generálního ředitele

Květoslava Beldová

Beldova Kvetoslava circle
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: + 420 488 117 221

Tisková mluvčí

JUDr. Eva Jansová

jansova eva
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: + 420 488 117 202
 

Slide background
Skleněné továrny PRECIOSY ORNELY na výrobu skla a perliček se nacházejí na dvou místech v Jizerských horách.
V městečku Desná, údolí obklopené kopci a lesy,
kde se soustředí výroba technického skla
a sklářských polotovarů
a v malé obci Zásada, kde probíhá barvení
a finalizace výroby perliček.
Slide background

Certifikovaný systém řízení

Společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. se opírá o svůj tradiční výrobní program skleněné bižuterie a technického skla, ale své portfolio bude postupně doplňovat o speciální skleněné výrobky pro náročné průmyslové aplikace, mj. do automobilového průmyslu. Zavedení takové výroby ovšem vyžaduje účinné a kvalitní řízení celé firmy, což klienti chtějí dokázat příslušnými certifikáty získanými od renomovaných nezávislých certifikačních orgánů.

Zavádění dílčích systémů managementu podle mezinárodních norem vč. jejich certifikace začalo v roce 2012 (systém managementu kvality). O rok později byl získán certifikát prokazující nezávadnost výrobků podle normy RoHS. V roce 2015 potom započala příprava na další certifikace (systém managementu životního prostředí, systém managementu bezpečnosti práce), tyto systémy byly certifikovány v roce 2017 . Dále se firma v zabývá systémem managementu společenské odpovědnosti a managementem pracovního prostředí s využitím metodiky 5S. Od roku 2016 se firma připravuje na nejnáročnější certifikaci systému managementu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949.

Každý ze systémů je zaváděn v té části firmy, kde je to potřebné a hospodárné. Za významný přínos považujeme plánovité a propojené zavádění a využívání všech uvedených standardů, to znamená, že jsme vytvořili integrovaný systém řízení (ISŘ). Tento systém je několikastupňově řízen, a to počínaje vrcholovým vedením firmy a jmenovaným představitelem vedení pro ISŘ přes řešitelský tým až po výkonné manažery a další pracovníky v administrativě na výrobních střediscích. Systém je dozorován jak externím certifikačním orgánem, tak interními audity managementu a inspekcemi v provozech.

pdf download over

Číst dál...

Kontakty

 

Sídlo:

Sekretariát:

Elektronický kontakt:

 

PRECIOSA ORNELA, a.s.
Zásada 317, PSČ 468 25

Ústředna: +420 488 117 711
Fax: +420 483 312 292

Krkonošská 732, 468 61 Desná
Telefon: +420 488 117 221

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: preciosa-ornela.com


IČ: 28712226
DIČ: CZ28712226

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 2079. Upsaná a splacená část základního kapitálu: 200 000 000 CZK.  

 
businessman  distributors contact person

stores

Obchodníci

Distribuční síť

Všeobecné informace

Vlastní prodejny

 

 

Prodejny

BEAD SHOP Zásada

GLASS SHOP Desná

kotyzova olga circle

Olga Kotyzová
Vedoucí prodejny

PRECIOSA ORNELA, a.s.
468 25, Zásada 317

T: +420 488 117 743
F: +420 483 332 676
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

baldova milena circle

Milena Baldová
Vedoucí prodejny

PRECIOSA ORNELA, a.s.

Krkonošská 733
468 61 Desná

T: +420 488 117 525
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Otevírací doba:
Po - Pá: 7 - 15
So - Ne: Zavřeno 

Otevírací doba:
Po - Pá: 9 - 11:30, 12 - 16
So - Ne: Zavřeno

Otevírací doba Skladů tyčí a tyčinek:
Po - Pá: 7 - 13:00

 

contacts beadshop 1 contacts glassshop 1

Zelená firma

Společnost PRECIOSA ORNELA, a.s. klade velký důraz na ochranu životního prostředí a snaží se minimalizovat negativní dopady výroby na všechny složky životního prostředí.  Pro zachování pestrosti, jedinečnosti a vysoké úrovně našich produktů je třeba dbát nejen na kvalitu používaných surovin, výzkum, vývoj a vylepšování používaných technologií, ale také na správné environmentální chování podniku a všech jeho zaměstnanců.
PRECIOSA ORNELA, a.s. má vlastní tým specialistů - podnikových ekologů, kteří pružně reagují na časté změny jak národních, tak evropských legislativních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Číst dál...